อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

อารามกาปูชิน

วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์

วัดน้อยมารีย์พิทักษ์

อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

วัดน้อยแม่พระรับสาร
(อารามกาปูชิน)

วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์
(โรงเรียนเซนต์แมร)

วัดน้อยมารีย์พิทักษ์
(โีรงเรียนมารีย์พิทักษ์)

วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก

วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล

วัดพระวิสุทธิวงศ์

วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์

วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก
(โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา)

วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล
 บ้านจิก

วัดพระวิสุทธิวงศ์
โพนสูงใหญ่

วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์
โพนสูงน้อย

วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล

วัดนักบุญเทเรซา

วัดพระบิดามหาการุญ

วัดนักบุญยูดาห์

วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล
บ้านศรีวัฒนา

วัดนักบุญเทเรซา
บ้านปากดง

วัดพระบิดามหาการุญ
บ้านโนนสมบูรณ์

วัดนักบุญยูดาห์
บ้านดุง

วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน

วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา

วัดนักบุญอันนา

วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์

วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน
บ้านทุ่งกว้าง

วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา
บ้านคำสีดา

วัดนักบุญอันนา
กุมภวาปี

วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์
บ้านผาสุก

วัดสันตะมารีอา

 

วัดอัครเทวดามีคาแอล

วัดสันตะมารีอา
บ้านหาญใจ

วัดอัครเทวดามีคาแอล  จ.หนองบัวลำภู
http://stmichaelnongbualamphu.blogspot.com/

วัดนักบุญยอแซฟ

วัดแม่พระแห่งกวากาลูเป

วัดเซนต์ไมเกิ้ล

วัดนักบุญอัลฟอลโซ

วัดนักบุญยอแซฟ
บ้านถิ่น

วัดแม่พระแห่งกวากาลูเป
บ้านสวยหลง

วัดเซนต์ไมเกิ้ล
บ้านนาพระ

วัดนักบุญอัลฟอนโซ
หนองคาย

วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส

วัดพระศรีชุมพาบาล

วัดนักบุญโครเนลิอัส

วัดพระศรีชุมพาบาล

วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส
บ้านนาสิงห์

วัดพระศรีชุมพาบาล
บ้านหนองไผ่

วัดนักบุญโครเนลิอัส
บ้านไผ่สีทอง

วัดพระศรีชุมพาบาล
บ้านดอนหวาย

วัดพระเมตตา

วัดนักบุญไอลีน

วันแม่พระลูกประคำ

วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

วัดพระเมตตา
นาเมืองไทย

วัดนักบุญไอลีน
หนองแสง

วัดแม่พระลูกประคำ
บ้านเวียงคุก

วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
หนองสองห้อง

วัดนักบุญยอร์ช
โนนอุดม

วัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ
ท่าบ่อ

วัดนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก
ศรีเชียงใหม่

วัดพระศรีหฤทัย
โพนพิสัย

วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก

วัดนักบุญคลารา

วัดนักบุญยอห์น บัปติสตา

วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก
บ้านโป่งเย็น

วัดแม่พระรับสาร
โนนสมบูรณ์

วัดนักบุญคลารา
ปักหมู

วัดนักบุญยอห์น บัปติสตา
บึงกาฬ

วัดพระมหาไถ่

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ

วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก

วัดนักบุญอักแนส

วัดพระมหาไถ่
ปากคาด

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ
บ้านห้วยสะอาด

วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก
บ้านโนนสวาง

วัดนักบุญอักแนส
บ้านห้วยเซือม

วัดนักบุญมัทธิว

วัดนักบุญโยเซฟกรรมกร

วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร

วัดนักบุญยอห์น นอยมันส์

วัดนักบุญมัทธิว
บ้านกลาง

วัดนักบุญโยเซฟกรรมกร
บ้านชัยพร

วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร
บ้านห้วยเล็บมือ

วัดนักบุญยอห์น นอยมันส์
บ้านภูสวาท

วัดแม่พระราชินีแห่งนิกรเทวดา

วัดนักบุญยอห์น บัปติสตา

วัดพระเยซูเจ้าชานาธาเร็ธ

วัดแม่พระประฎิสนธินิรมล

วัดแม่พระราชินีแห่งนิกรเทวดา
บ้านโนนยางคำ

วัดนักบุญยอห์น บัปติสตา
บ้านโนนสา

วัดพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธ
บ้านพรเจริญ

วัดแม่พระประฎิสนธินิรมล
บ้านสังคมพัฒนา

วัดพระศริสตวรกาย

วัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี

 

 

วัดพระศริสตวรกาย
บ้านทาสังคม

วัดนักบัญฟรังซิส อัสซีซี
บ้านซ่อมกอก

 

 

วัดนักบุญเยราร์ด

วัดพระเยซูเจจ้าทรงกลับคืนพระชนม์

วัดนักบุญลูเวีย

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์

วัดนักบุญเยราร์ด

วัดพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์
บ้านโนนสมบูรณ์

วัดนักบุญลูเวีย
บ้านคำใหญ่

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์
บ้านไผ่

วัดแม่พระฟาติมา

วัดแม่พระนิจจานุเคราะหื

วัดนักบุญอิสิดอร์

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

วัดแม่พระฟาติมา
เมืองพล

วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์
บ้านโนนโจด

วัดนักบุญอิสิดอร์
บ้านหนองแขม

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
บ้านน้อยสามเหลี่ยม

วัดพระจิตเจ้า

วัดนักบุญทั้งหลาย

วัดพระคริสตประจักษ์

วัดนักบุญเคลเมนต์

วัดพระจิตเจ้า
บ้านห้วยหินลาด

วัดนักบุญทั้งหลาย
บ้านม่วงใหญ่

วัดพระคริสตประจักษ์
บ้านชาิด

วัดนักบุญเคลเมนต์
ชุมแพ

วัดนักบุญยากอบอัครสาวก

 

 

 

วัดนักบุญยากอบอัครสาวก
บ้านวังขอนแดง

 

 

 

วัดพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

วัดอัครเทวดาราฟาแอล

วัดมารีย์นำไมตรี

วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

วัดพระคริสตเจ้ากษัตรย์แห่งสากลจักรวาล

วัดอัครเทวดาราฟาแอล
ท่าบ่ม

วัดมารีย์นำไมตรี
เชียงคาน

วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
บ้านหมันขาว