วัดนักบุญเยราร์ด

วัดพระเยซูเจจ้าทรงกลับคืนพระชนม์

วัดนักบุญลูเวีย

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์

วัดนักบุญเยราร์ด

วัดพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์
บ้านโนนสมบูรณ์

วัดนักบุญลูเวีย
บ้านคำใหญ่

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์
บ้านไผ่

วัดแม่พระฟาติมา

วัดแม่พระนิจจานุเคราะหื

วัดนักบุญอิสิดอร์

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

วัดแม่พระฟาติมา
เมืองพล

วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์
บ้านโนนโจด

วัดนักบุญอิสิดอร์
บ้านหนองแขม

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
บ้านน้อยสามเหลี่ยม

วัดพระจิตเจ้า

วัดนักบุญทั้งหลาย

วัดพระคริสตประจักษ์

วัดนักบุญเคลเมนต์

วัดพระจิตเจ้า
บ้านห้วยหินลาด

วัดนักบุญทั้งหลาย
บ้านม่วงใหญ่

วัดพระคริสตประจักษ์
บ้านชาิด

วัดนักบุญเคลเมนต์
ชุมแพ

วัดนักบุญยากอบอัครสาวก

 

 

 

วัดนักบุญยากอบอัครสาวก
บ้านวังขอนแดง