ประวัติวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น

  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  41150

  และที่อยู่ในการส่งเอกสารและติดต่อที่ ตู้ ป.ณ. 4 อ.เมือง  จ.หนองคาย 43000

  โทร 042-411201 . 042-917099

  เมื่อกลางปี ค.ศ. 1955 พระสังฆราชคลาเรนต์ เจ.ดูฮาร์ต ได้สร้างโบสถ์ขึ้นในเขตอำเภอเพ็ญ ริมถนนมิตรภาพระหว่างกิโลเมตรที่ 33-34 เป็นอาคาร ไม้2 ชั้น ขณะนั้นมีครอบครัวคาทอลิกอยู่เพียง 2 ครอบครัว ซึ่งย้ายภูมิลำเนามาจากเวียงคุก ทั้งสองทำหน้าที่เป็นครูสอนคำสอนด้วย เมื่อสร้างวัดเสร็จพระคุณเจ้าตั้งชื่อ ว่า  “ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น ” และได้แต่งตั้งให้คุณพ่อทอม กริฟฟิต เป็นเจ้าอาวาส

  คุณพ่อกริฟฟิตได้บุกเบิกป่าและพร้อมกันนั้นก็ได้แพร่ธรรมคำสอนโดยการเดินทางด้วยเท้าไปเยี่ยมชาวบ้านและครอบครัวคาทอลิกเก่า ซึ่งพอจะมีบ้างหลังสงครามมหาเอเซียบูรพา คือ บ้านธาตุ บ้านหมูม่น บ้านสวยหลง บ้านดอนข่า พยามยามทุกวิถีทางที่จะให้คาทอลิกเก่าย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใกล้วัด คุณพ่อรับรักษาคนป่วยที่ไร้ญาติ ขาดมิตร และนำบุคคลเหล่านั้นมาอยู่บริเวณวัด

  ไม่นานหลังจากที่คุณพ่อตรากตรำทำงานอยู่ 2 ปีเศษ คนป่วยที่หายแล้ว ก็ได้ตั้งรกรากอยู่ใกล้วัด ครอบครัวที่ท่านนำมาอุปการะล้วนเป็นครอบครัวที่พึ่งตนเองยังไม่ ได้เกือบทั้งหมด ดังนั้นคุณพ่อต้องช่วยเหลือทั้งทางด้านอาหาร การกิน เสื้อผ้า พร้อมทั้งที่อยู่อาศัย และที่ลืมไม่ได้ปลูกฝั่งความเชื่อให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับพระเป็นเจ้า คุณ  พ่ออยู่ไม่นานนัก คุณพ่อเจ้าวัดองค์ที่ 2 คือ คุณพ่อเลโอ แทรวิส มารับหน้าที่ต่อ ภารกิจของคุณพ่อใหม่ก็เดินทางตามรอยคุณพ่อองค์แรก ซึ่งความทุรกันดารและขอบ  เขตไม่ได้เจริญขึ้นเลย กล่าวคือ ถนนมิตรภาพยังเป็นลูกรัง ถนนหมู่บ้านแม้จักรยานก็ยังไปไม่ได้ ความเป็นอยู่ของคริสตชนก็ยังต้องพึ่งคุณพ่อเจ้าวัดอยู่เช่นเดิม

   จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1996 พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร จึงอนุญาตให้สร้างวัดใหม่ ซึ่งพยายามรักษารูปแบบวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอีสานไว้ โดยแสดงออกให้เห็นในที่ต่างๆ เช่น ผนังวัด  พระแท่น โครงสร้างของวัดใหม่ ได้รับความช่วยเหลือในด้านการออกแบบและทุนทรัพย์ในการก่อสร้างจากหลายๆท่าน และได้ทำพิธีเสกวัดใหม่ ในวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1997

  ในปี ค.ศ. 1998 คุณพ่อวิลเลี่ยม ไรท์ เป็นเจ้าอาวาสวัด และมีสัตบุรุษในช่วงนัั้นประมาณ 50 คน