วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านชัยพร
หมู่ 11 ต.ชัยพร  อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย 43140
ตู้ ป.ณ. 4 อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย 43140

           วัดนี้เป็นวัดค่อนข้างใหญ่ เพราะสร้างมาประมาณ 10 กว่าปีนี้เอง ทั้งนี้เนื่องมาจากทางราชการได้ทำการตัดถนนยุทธศาสตร์เลียบฝั่งแม่น้ำโขง จนถึงจังหวัดนครพนม จึงทำให้ชาวบ้านจากหลาย ๆ แห่งอพยพครอบครัวออกมาเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ประกอบกับเมื่อราวปี พ.ศ. 2516 มีน้ำท่วมครั้งใหญ่ของแม่น้ำโขง ทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำโขงได้รับความเสียหายเพราะตลิ่งชายฝั่งพังลงมามากจนน่ากลัวเป็นอันตราย จึงทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ อพยพมาอยู่ไกลจากแม่น้ำโขง และได้ย้ายออกมาอยู่ใกล้ถนน
           ประกอบกับในระหว่างนั้น การคมนาคมทางบกโดยเฉพาะทางรถ เริ่มจะมีมากขึ้น ชาวบ้านที่ย้ายออกอยู่บ้านชัยพร มาจากหลายแห่ง เช่น ห้วยเซือม บ้านท่า บ้านห้วยเล็บมือ ฯลฯ  หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีชาวพุทธอาศัยอยู่มากกว่าคาทอลิก แต่เนื่องจากมีคาทอลิกย้ายถิ่นฐานออกมาอยู่ด้วย จึงทำให้การไป - มา ร่วมศาสนพิธีต่าง ๆ ลำบาก เพราะบ้านชัยพรอยู่ห่างจากบ้านห้วยเซือม ซึ่งมีวัดอยู่ถึง 2 กิโลเมตร
             คุณพ่อจอห์น ทาบอร์ ซึ่งทำหน้าที่เจ้าอาวาสดูแลวัดนี้ จึงได้ไปซื้อที่ดินและลงมือก่อสร้างวัด (ปัจจุบันเป็นศาลาและห้องเก็บของ ๆ วัด) เพื่อใช้เป็นวัดประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ ตลอดจนใช้เป็นที่สอนคำสอนสำหรับเด็ก ๆ ในเขตบ้านชัยพร
             ต่อมาเมื่อสัตบุรุษเพิ่มจำนวนมากขึ้น คุณพ่อจึงได้ตัดสินใจสร้างวัดถาวรขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนคริสตชนที่เพิ่มขึ้น โดยลงมือก่อสร้างและแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2525 มีพิธีเสกและเปิดโดยพระสมณทูตและพระคาร์ดินัล  จากกรุงโรม ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมเมืองไทยพอดี ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติแก่วัดเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ยังได้มอบเสื้อกาซูลา ให้แก่วัดไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสพิเศษนี้ด้วย