วัดนักบุญยอห์น นอยมันส์
หมู่ 6 ต.หนองเดิ่น อ.บุ้งคล้า  จ.หนองคาย
ตู้ ป.ณ. 5 อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย 43140

           ในปี พ.ศ. 2517 ชาวบ้านจำนวน 17 หลังคาเรือน ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากหมู่บ้านห้วยเล็บมือ เพราะมีปัญหาที่ทำกินคับแคบ ต้องการขาย ทั้งต้องการความสะดวกเรื่องการคมนาคมด้วย และมองเห็นว่าสถานที่นี้ (ในปัจจุบัน) เวลานั้นเหมาะสมสามารถถือครองและจับจองได้ ดังนั้น พวกเขาจึงปรึกษากับคุณพ่อไมเกิล เช ย้ายบ้านมาตั้งที่สองฝั่งทางหลวง และจับจองที่ดินทำมาหากินตามใจปรารถนา
           และแล้วความใฝ่ฝันของพวกเขาต้องมือมนลงเมื่อปี พ.ศ. 2518 ทางราชการมีนโยบายให้บริเวณข้างด้านนถ้ำฝุ่น (ปัจจุบัน) เป็นบริเวณอนุรักษ์ธรรมชาติ ชาวบ้านจึงจำเป็นต้องย้ายมาอยู่อีกฟากหนึ่ง โดยการจัดสรรกันเอง ที่ดินที่เหมาะสมกับการทำการทำนาจึงไม่มี พวกเขาก็ต้องยึดอาชีพทำไร่จนถึงปัจจุบันนี้
           ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ ชาวบ้านได้ตกลงกันเป็นเอกฉันท์ใช้ชื่อว่า “หมู่บ้านภูสวาส” มีประชากร 120 คน จำนวน 17 หลังคาเรือน ถือได้ว่าหมู่บ้านภูสวาทเป็นหมู่บ้านคาทอลิกตั้งแต่กำเนิด ศาสนาได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของพวกเขามิใช่ทางจิตใจเท่านั้น แต่ทางกายด้วย
           วัดหลังแรกได้เกิดขึ้น (ณ ฉางข้าวด้านซ้ายของวัดปัจจุบัน) พร้อมกับชุมชน เป็นบ้านยกพื้นสูง (มีใต้ถุน) คุณพ่อไมเกิล  เช  ได้ประกอบพิธีกรรมให้ทุกสัปดาห์ คุณพ่อองค์ต่อ ๆ มา ก็ได้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ครูบุญถันเป็นครูคำสอนคนแรก วัดปัจจุบัน เป็นวัดหลังที่ 2 สร้างเมื่องปี พ.ศ. 2533 ในสมัยของคุณพ่อชูชาติ  ศรีวิชัยรัตน์ ปัจจุบันมีครูคำสอน 1 คน คือ  ครูสมคิด  พรมอารักษ์ กลุ่มวินเซนต์เดอปอล ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519  ปัจจุบันมีสมาชิก 8 คน
           ในสมัยของคุณพ่อเล้ง  โคธิเสน คุณพ่อเห็นความลำบากในการทำมาหากินของชาวบ้าน จึงได้นำโครงการหลาย ๆ อย่างเข้ามาช่วยเหลือ ได้แก่ โครงการเลี้ยงหมูเป็นกลุ่ม โครงการปลูกสับปะรดในหมู่บ้าน โครงการธนาคารข้าว ปัจจุบันเหลือเพียง 2 โครงการ คือ โครงการธนาคารวัว และโครงการปลูกกล้วย