ประวัติวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย

ตั้งอยู่ที่ 138 หมู่ที่ 5 ซอยข้างวัดอรุณรังษี  ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

และที่อยู่ในการติดต่อส่งเอกสาร ที่ตู้ ป.ณ. 4 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร 042-411201

เมื่อเรื่องราวปี พ.ศ. 2500-2502 มิชชันนารีคณะพระมหาไถ่มีความประสงค์จะตั้งศูนย์กลางของคณะนักเทศน์ในเขตเมืองหนองคาย จึงได้เริ่มสร้างบ้านของคณะขึ้นที่นี้  ช่วงนั้นพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ชาวต่างประเทศต้องไปเช่าบ้านอยู่ในตลาดชัยพร ถึง 2 ปี และการก่อสร้างบ้านของคณะและวัด ก็ได้ดำเนินการเรื่อยมา โดยการควบคุมของบราเดอร์คอเนรีอุส ไรอัน และได้เปิดอย่างเป็นทางการในปี 2502 โดยมีคุณพ่อเลารี่ คณะพระมหาไถ่เป็นอธิการบ้าน และเจ้าอาวาสองค์แรก

วัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย ยังเป็นนวกสถานของคณะพระมหาไถ่ และศูนย์กลางของพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ ที่ทำงานในเขตริมแม่นำ้โขงอีกด้วย

  สถานที่ใกล้เคัียง      วัดอรุณรังษี

  จำนวนสัตบุรุษ          250 คน

  มิสซาวันอาทิตย์        08.00 น.

  มิสซาวันเสาร์            17.00 น.

  มิสซาวันธรรมดา       07.00 น.

  กิจกรรมของวัด          มีกลุ่มวินเซนเดอ ปอล . กลุ่มเยาวชา และสภาภิบาลวัด

  โรงเรียนของวัด         โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์