วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล  บ้านสังคมพัฒนา
หมู่ 8 ต.โป่งไฮ  อ.เซกา  จ.หนองคาย
ตู้ ป.ณ. 4 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย  43180
โทร.0-4248-7055

               แรกเริ่มมีครอบครัวคริสตังจากที่ต่าง ๆ ไปทำมาหากินที่หมู่บ้านโนนยางคำ ต.บ้านต้อง อ.เมือง จ.หนองคาย เนื่องจากชาวบ้านไม่มีที่ดินทำกิน คุณพ่อเล้ง  โคธิเสน จึงได้ขอความช่วยเหลือจากศูนย์สังคมพัฒนาอุดรธานี เพื่อจัดสรรหมู่บ้านใหม่ให้แก่ครอบครัวที่ยากไร้ ครอบครัวเหล่านี้มีทั้งพี่น้องชาวพุทธและคาทอลิกได้ย้ายจากบ้านโนนยาคำมาอยู่ที่หมู่บ้านใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2521 และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านสังคมพัฒนา”
               ในปีต่อมาชาวบ้านก็พากันจัดหาไม้และอุปกรณ์ก่อสร้าง และเริ่มสร้างวัดหลังแรก และบ้านพักพระสงฆ์ การก่อสร้างแล้วเสร็จและมีพิธีเสก และเปิดวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยตั้งชื่อว่าวัด “วัดแม่พระปฏิสนธินรมล” โดยมีคุณพ่อเล้ง  โคธิเสน เป็นเจ้าวัดองค์แรก และยังมีคุณพ่ออื่น ๆ อีกหลายท่านมาดูแลวัดนี้จนถึงองค์ปัจจุบัน ชาวบ้านมีทั้งหมด 24 ครอบครัว ทั้งพี่น้องชาวพุทธและคาทอลิก