ประวัติวัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์

หมู่ที่ 4 ตำบลภูพระบาท กิ่งอำเภอรัตนวาปี  จ.หนองคาย 43190

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีพื้นที่ 12 ไร่ มีประชากรคาทอลิก 13 ครอบครัว ซึ่งมีคุณพ่อวัฒนา ศรีวรกุล เป็นเจ้่าอาวาส

และเมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้ว ครอบครัวผู้ใหญ่เพชร  รัีกษาเดช ซึ่งเป็นคริสตัง ได้ย้ายจากบ้านหนองบัวลาย มาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านนาสิงห์ ขณะนั้นคุณพ่อปอล แมรี่ เป็นผู้ดูแลเขตนี้ จึงได้ติดตามและมาทำมิสซาที่บ้านผู้ใหญ่เพชร ซึ่งผู้ใหญ่เพชรได้ตั้งเครดิตยูเนี่ยน ทำให้ชาวบ้านรู้จักดี อีกทั้งคุณพ่อปอลเป็นผู้มีใจร้อนรนในการแพร่ธรรม จึงมทำให้ชาวบ้านอีก 6 ครอบครัวสนใจ และกลับใจเป็นคริสตัง มีการตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521

เมื่อมีคริสตังเพิ่มขึ้น คุณพ่อปอลก็ได้ตระหนักว่า สมควรจะมีวัดเพื่อสะดวกในการประกอบศาสนกิจ คุณพ่อจึงขอร้องให้ชาวบ้านทั้ง 6 ครอบครัว ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อจะซื้อที่ดิน โดยช่วยกันออกครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่ง คุณพ่อจะเป็นผู้จัดหาเอง เมื่อซื้อที่ดินได้แล้ว ชาวบ้านจึงนำไม้มาสร้างเป็นศาลา ซึ่งชาวบ้านมักเรียกว่า “ ศาลาแดง ” ใช้เป็นวัดในสมัยนั้น

เมื่อคุณพ่อปอลย้ายไป มีคุณพ่อคนอื่นๆมาทำหน้าที่แทน ต่อมาคุณพ่อเจริญ  เวียนสิรินันทโชติ เป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อได้เล็งเห็นความสำคัญในการอภิบาล จึงตกลงใจสร้างวัดใหม่ขึ้น ในปี พ.ศ.2533

มีพิธีมิสซาสัปดาห์ละครั้งในวันเสาร์ตอนบ่าย มีครูจิต เป็นครูคำสอน

กิจกรรมในเขตวัดก็จะมีกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน และธนาครข้าว พ.ศ. 2541 คุณพ่อแลรี แพตทิน เป็นเจ้าอาวาส มีสัตบุรุษในขณะนั้น 68 คน