วัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ
ถ.บรรเทาทุกข์  จ.หนองคาย 43110
ตู้ ป.ณ. 19 อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย  43110 โทร 042-431106 , 042-401157

                     ประวัติวัดแต่เดิมคริสตังที่ท่าบ่อ มีจำนวนน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีเลย ต่อมาเมื่อประมาณ 50 กว่าปีที่แล้ว มีชาวเวียดนามอพยพเข้ามาอยู่ในอำเภอท่าบ่อ และชาวเวียดนามบางส่วนที่อพยพเข้ามาเป็นคริสตัง เมื่อเข้ามาอยู่ที่อำเภอท่าบ่อใหม่ๆคริสตังได้รวมตัวกันเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มหนึ่งยึดอาชีพชาวประมง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะยึดอาชีพทำสวน เมื่อคริสตังรวมตัวกันแล้วก็ได้ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้น โดยที่กลุ่มของชาวประมงสร้างวัดน้อยขึ้นหลังหนึ่ง และชาวสวนก็สร้างวัดน้อยของตนขึ้นอีกหลังหนึ่ง โดยมีคุณพ่อเวียน พระสงฆ์ชาวเวียดนามที่เข้ามาจากประเทศลาว มาทำมิสซาและประกอบศาสนกิจให้

                     ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ.2518 จึงได้ยุบวัดน้อยทั้งสองแห่ง แล้วมาก่อสร้างวัดหลังใหม่ขึ้น โดยมีคุณพ่อด้าย เป็นคุณพ่อเจ้าวัดองค์แรก ปัจจุบันมีสัตบุรุษประมาณ 500 คน และกิจกรรมที่วัดจะมีกลุ่มพลมารีและเยาวชน