วัดน้อยแม่พระรับสาร (อารามกาปูชิน)
หมู่ 1 ถนนนิตโย  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000
ตู้ ป.ณ. 4 ปท. โพศรี อมือง จ.อุดรธานี  41002
โทร. 0-4222-3513

 

           วัดพระแม่รับสาร เป็นวัดน้อยของอารามคณะซิสเตอร์กลารีสกาปูชิน ซึ่งเดินทางมาจากอารามบ้านโป่ง ไปประจำที่อุดรธานี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 มีจำนวน 9 คน เมื่อกลุ่มคณะเดินทางไปถึงอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร คณะนักบวชชาย หญิง และสัตบุรุษ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2522 มีพิธีเสกวัด
           ปัจจุบัน (ค.ศ. 1998) อยู่ในความดูแลของ คุณพ่อมีชัย อุดมเดช คณะพระมหาไถ่ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสประจำอาสนวิหารพระมารดานิจานุเคราะห์

      มีมิสซาเช้า                                        เวลา 6.30 น. ยกเว้นวันอาทิตย์

      วันเสาร์ มิสซาภาษาอังกฤษ                  เวลา 17.30 น.

                         วันอาทิต ย์                                           เวลา 15.30 น. พิธีอวยพรศีลมหาสนิท

             บางครั้งมีกิจกรรมพิเศษในโอกาศเตรียมฉลองนักบุญผู้ตั้งคณะ หรือวันส่งท้านปีเก่า เชิญนักบวชและบรรดาสัตบุรุษร่วมสวดทำวัดเย็น พร้อมกับหมู่คณะ โดยมีพระคุณเจ้า หรือคุณพ่อเจ้าวัดเป็นประธาน