อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

อารามกาปูชิน

วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์

วัดน้อยมารีย์พิทักษ์

อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

วัดน้อยแม่พระรับสาร
(อารามกาปูชิน)

วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์
(โรงเรียนเซนต์แมร)

วัดน้อยมารีย์พิทักษ์
(โีรงเรียนมารีย์พิทักษ์)

วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก

วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล

วัดพระวิสุทธิวงศ์

วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์

วัดน้อยนักบุญยวง บอสโก
(โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา)

วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล
 บ้านจิก

วัดพระวิสุทธิวงศ์
โพนสูงใหญ่

วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์
โพนสูงน้อย

วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล

วัดนักบุญเทเรซา

วัดพระบิดามหาการุญ

วัดนักบุญยูดาห์

วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล
บ้านศรีวัฒนา

วัดนักบุญเทเรซา
บ้านปากดง

วัดพระบิดามหาการุญ
บ้านโนนสมบูรณ์

วัดนักบุญยูดาห์
บ้านดุง

วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน

วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา

วัดนักบุญอันนา

วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์

วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน
บ้านทุ่งกว้าง

วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา
บ้านคำสีดา

วัดนักบุญอันนา
กุมภวาปี

วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์
บ้านผาสุก

วัดสันตะมารีอา

วัดอัครเทวดามีคาแอล

วัดสันตะมารีอา
บ้านหาญใจ

วัดอัครเทวดามีคาแอล  จ.หนองบัวลำภู
http://stmichaelnongbualamphu.blogspot.com/