สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานี

สถาปนาเป็นสังฆมณฑล

18 ธันวาคม 1965 

พื้นที่

50,049 ตร.กม. 

ประกอบด้วย
เขตปกครอง 5 จังหวัด 

  • อุดรธานี
  • ขอนแก่น
  • เลย
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู

จำนวนประชากร

5,276,522 คน

จำนวนคาทอลิก

17,055 คน

พระสังฆราช

1 องค์

พระสงฆ์ สังฆมณฑล

16 องค์

พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่

9 องค์

พระสงฆ์คณะซาเลเซียน

3 องค์

พระสงฆ์คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล

5  องค์

พระสงฆ์คณะ น.วินเซนเดอปอล

1 องค์

พระสงฆ์คณะธรรมทูตแห่งสเปน

4 องค์

ภคินี

98 ท่าน

ธรรมทูตฆราวาส

1 คน

ที่มา : ปฏิทินคาทอลิก 2010 สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย