สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานี

เกิดวัันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.1962

 

เป็นบุตรของมีคาแอล แถว ธาตุวิสัย  และ ริต้า ทรงศรี ธาตุวิสัย
เป็นบุตรคนที่ 1 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คน ได้แก่
1.พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
2.นาย เยราร์ด ไพโรจน์ ธาตุวิสัย
3.ด.ต. เปโตร วิรุฬห์ (สมชาย) ธาตุวิสัย
4.นาย อัลฟอนโซ สมหมาย ธาตุวิสัย

เป็นสัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
                     ภูมิลำเนา่ อำเภอบ้า่นดุง จังหวัดอุดรธานี

 

รับศีลล้างบาปวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1962

 

รับศีลมหาสนิทวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1971

 

รับศีลกำลัง วันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1976
โดยพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร

 

เข้าบ้านเณรเมื่ออายุ 15 ปี (ชั้น ม.ศ. 3) โดย คุณพ่อสุริโย ยะงาม
เป็นผู้ส่งเข้า

 

ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 24 พฤษภาคม ค.ศ.1990 :
ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี 
โดย  พระสังฆราชยอด พิมพิสาร

 

                      1968-1975

ปฐมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง

                      1976-1977

มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา บ้านดุง อุดรธานี

                      1978-1981

มัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ สกลนคร

                      1983-1986

ปริญญาตรีสาขาปรัชญา ที่วิทยาลัยแสงธรรม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

                      1987-1989

ปริญญาตรีสาขาเทววิทยา ที่วิทยาลัยแสงธรรม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

                      1992

เรียนภาษาเพื่อเตรียมศึกษาต่อที่วิทยาลัยแสงธรรม

                      1993-1997

ปริญญาโทสาขาการตีความพระคัมภีร์ (S.S.L.) ที่ Pontificium Institutum Biblicum กรุงโรม ประเทศอิตาลี (Cum Laude)

                      ค.ศ.1998    

ทำงานอภิบาลและเรียนภาษาอังกฤษที่วัดนักบุญฟิลิป เมืองแพเซดีน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

                      2000-2006

ปริญญาเอกสาขาเทววิทยาด้านพระคัมภีร์ (S.T.D.) ที่ Institut Catholique de Paris กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (Cum Laude)

 

 

แรงจูงใจที่ตัดสินใจบวช

“ประทับใจมิชชันารีที่มาทำงานในสังฆมณฑล และอยากรับใช้พระศาสนจักรในฐานะพิเศษ”

 

1978-1981

สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร

 

1982

บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา

 

1983-1989

บ้านเณรใหญ่แสงธรรม รุ่นที่ 11

 

ผู้ส่งเข้าบ้านเณร

คุณพ่อสุริโย ยะงาม, C.Ss.R.

 

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์

วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1986 ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดยพระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1987 ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

 

ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

วันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.1989 ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
โดยพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

 

ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

วันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.1990 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
โดยพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช

วันเสาร์ที่  14 พฤศจิกายน ค.ศ.2009 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

 

อภิเษกเป็นพระสังฆราช

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
โดยพระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร

 

 

 

                      ค.ศ.1990-1991

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านไผ่ ขอนแก่น และผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น

 

                      ค.ศ.1992-1993

เรียนภาษาที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม และเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศ

 

                      ค.ศ.1997-1998

ทำงานอภิบาลและเรียนภาษาอังกฤษที่วัดนักบุญฟิลิป เมืองแพเซดีน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 

                      ค.ศ.1998-2000

อาจารย์วิชาพระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

 

                      ค.ศ.2000-2006

ศึกษาต่อที่ Institut Catholique de Paris ประเทศฝรั่งเศส จบปริญญาเอก สาขาเทววิทยา ด้านพระคัมภีร์

 

                      ค.ศ.2007-2009

อาจารย์วิชาพระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม ผู้อำนวยการแผนกพระคัมภีร์

 

                      ค.ศ. 2009

เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม

 

หลักในการทำงาน

“ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้”

 

คติพจน์ประจำใจ ( พระสงฆ์ )

OMNIA PRO JESU (ทุกอย่างเพื่อพระเยซูเจ้า)

 

คติพจน์  ( พระสังฆราช )

A CRUCE SALUS (ความรอดพ้นมาจากกางเขน)

 

 

  • จากหนังสืออุดมสาร  รายสัปดาห์. ฉบับที่ 16 วันที่ 6 พฤษภาคม - ฉบับที่ 20 วันที่ 20 พฤษภาคม 1990
  • catholicworldtour.spaces.live.com/
  • หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
  • คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์
  • สังฆมณฑลอุดรธานี