สังฆมณฑลอุดรธานี

           เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2011 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
บุชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองสถานฝึกธรรมสันติราชา จังหวัดอุดรธานี
ครบ 30 ปี ร่วมกับพระสังฆราชกิตติคุณ ยอร์ช ยอด  พิมพิสาร
บรรดาพระสงฆ์ในสังฆมณฑลอุดรธานี และมีสัตบุรุษมาร่วมในงานกันอย่างมากมาย