สังฆมณฑลอุดรธานี

            4 กุมภาพันธ์ 2012   วันนักบวชสากลระดับสังฆมณฑลอุดรธานี ณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ หมู่คณะได้เป็นเจ้าภาพเอื้อสถานที่ โดยประสานงานพร้อมกับบรรดาพระสงฆ์และนักบวชคณะต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน  จาก 16 คณะ  คณะนักบวช ชาย 4 คณะ   คณะนักบวชหญิง 12 คณะ  ก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณมีการนำเสนอภารกิจของคณะศรีชุมพาบาล และคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดยมี ฯพณฯ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ

           ในบทเทศน์ท่านได้กล่าวถึง “เราทุกคนสามารถเป็นแสงสว่างให้คนอื่นได้ก็ต่อเมื่อ  เรามีองค์พระเยซูเจ้าองค์  แห่งความสว่างประทับอยู่ในตัวเราเสียก่อน  พระองค์  ต้องเป็นที่หนึ่ง  และศูนย์กลางชีวิตของเราจากนั้น  ชีวิตของเราจึงจะสามารถสะท้อนแสงแห่งความจริงของพระองค์  ให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างเราได้ “   มีการรื้อฟื้นคำปฏิญาณหลังบทเทศน์  พร้อมกันทั้ง  หลังจากพิธีมีการแสดงความยินดีกับผู้ที่ปฏิญาณตนครบ 50 ปี 40 ปี 25 ปี