ติดต่อเราคณะนักบวชชาย-หญิงโรงเรียนในสังฆมณฑลอุดรวัดในสังฆมณฑลอุดรพระสงฆ์สังฆมณฑลอุดรประวัติสังฆมณฑลอุดรหน้าหลัก

 

ชีวิตในพระจิตเจ้า “ถ้าพระคริสตเจ้าสถิตอยู่ในท่านแล้ว จิตของท่านก็มีชีวิตเพราะความชอบธรรม” (โรม.8:10)

 

การเป็นทาสและเป็นไท “จงถวายทุกส่วนของร่างกายแด่พระเจ้า เป็นเครื่องมือในการประกอบความชอบธรรม” (โรม.6:13)

 

สิ่งที่คนนิยมและแก่นแท้ “จงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิด” (ลูกา.11:41)

 

พลังแห่งการรบกวน “จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ” (ลูกา.11:9)

 

ศิษย์ที่แท้จริงย่อมมีความเสียสละ “บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะ” (ลูกา.9:58)

 

จงฉายแสง “ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาถังครอบไว้ หรือวางไว้ใต้เตียง” (ลูกา.8:16)

 

บุรุษผู้มีความเชื่อ “เรายังไม่เคยพบใคร มีความเชื่อมากเช่นนี้ในอิสราแอลเลย” (ลูกา.7:9)

 

ความรักคือจุดสุดยอดของมนุษย์ “ที่สำคัญก็คือพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นทุกสิ่งในทุกคน” (โคโลสี.3:11)

 

การพักผ่อน “เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น พระองค์เสด็จออกไปยังที่สงัด” (ลูกา 4:42)

 

ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ “ผู้รับใช้นั้นย่อมเป็นสุข เมื่อนายกลับมาพบเขากำลังทำเช่นนี้ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า นายจะแต่งตั้งเขาให้
ดูแลทรัพย์สินทั้งปวงของตน” (มัทธิว 24:46-47)

 

ความศรัทธาและเงินทอง “บทบัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกัน” (มัทธิว22:39)

 

พระคริสตเจ้าเท่านั้น ไม่มีผู้ใดมาแทนพระองค์ได้ “พระเจ้าพระองค์เองจะทรงนำทางท่าน” (มัทธิว15:28)

 

สำหรับพระเจ้า-คนนอกไม่มี “หญิงเอ๋ย ความเชื่อของเจ้ายิ่งใหญ่ จงเป็นไปตามที่เจ้าปราถนาเถิด” (มัทธิว15:28)

 

เรื่องการทะเลาะและไฟนรก “จนถึงสามและสี่ชั่วอายุคน” (อพยพ 34:7)

 

สัญญาณแห่งกาลเวลา “พระอาจารย์ พวกเราต้องการเห็นเครื่องหมายประการหนึ่งจากท่าน” (มัทธิว12:38)

 

พ่อกับลูก “ไม่มีมีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรเปิดเผยให้รู้” (มัทธิว11:27)

 

บุคคลธรรมดา “จงไปประกาศว่า อาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว” (มัทธิว10:7)

 

ผู้ที่กระทำตามคำสัญญา “พระอาจารย์ ข้าพเจ้าอยากติดตามพระองค์ไปทุกแห่งที่พระองค์จะเสด็จ” (มัทธิว 8:19)

 

ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า “หลายคนจะกล่าวแก่เราว่า “พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า”” (มัทธิว.7:22)

 

มิตรหรือศัตรู “ถ้าท่านรักแต่คนที่ท่านรัก ท่านจะได้รับบำเหน็จรางวัลอะไรเล่า” (มัทธิว.5:46)

 

พูดภาษาเดียวกัน บรรดาศิษย์ทูลว่า “ใช่แล้ว บัดนี้พระองค์ตรัสอย่างชัดเจน มิได้ใช้อุปมาใดๆ ” (ยอห์น. 16:29)

 

เรื่องราวที่กล่าวถึงอนาคต “เราไม่เข้าใจว่า พระองค์กำลังตรัสอะไร” (ยอห์น. 16:18)

 

มิใช่สันติภาพของโลกนี้ “เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย เราให้สันติสุขของเรากับท่าน เราให้สันติสุขกับท่านไม่เหมือนกับที่โลกให้”
(ยอห์น. 14:27)

 

เริ่มรู้จักพระองค์ “ถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเรา ท่านก็รู้จักพระบิดาของเราด้วย” (ยอห์น. 14:7)

 

เป็นประจักษ์พยานให้แด่พระคริสตเจ้า “โปรดอย่าทรงลงโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เลย” (กิจการ. 7:60)

 

พระเจ้าแห่งบรรดาสิ่งสร้างทั้งปวง “บรรดาศิษย์เห็นพระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินบนทะเลเข้ามาใกล้เรือ” (ยอห์น 6:12)

 

การได้ยินและการเชื่อ “พระเยซูเจ้าตรัสเรียกนางว่า “มารีย์”” (ยอห์น 20:16)

 

การต้อนรับสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า “แล้วทรงเทน้ำลงในอ่าง เริ่มล้างเท้าบรรดาศิษย์ และใช้ผ้าที่คาดเอวเช็ดให้” (ยอห์น13:5)

 

ชื่อใหม่-เริ่มต้นใหม่ “ชื่อของเจ้าจะมิใช่อับรามอีกต่อไป เจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัม” (ปฐมกาล.17:5)

 

เริ่มต้นใหม่ “จงลุกขึ้น ยกแคร่ที่นอน และเดินไปเถิด” (ยอห์น.5:8)

 

แสวงหาคำตอบ “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ตราบใดที่ฟ้าและดินยังไม่สูญสิ้นไป
แม้แต่ตัวอักษรหรือจุดเดียวจะไม่หดหายไปจากธรรมบัญญัติ จนกว่าทุกอย่างจะสำเร็จไป” (มัทธิว.5:18)

 

รายจ่ายที่ซ่อนเร้นอยู่ “ท่านดื่มถ้วยซึ่งเราจะดื่มได้หรือไม่” (มัทธิว:20-22)

 

คำตอบที่เร่งด่วน “เพราะว่าเมื่อเราหิวท่านไม่ให้อะไรเรากิน เรากระหายท่านไม่ให้อะไรเราดื่ม” (มัทธิว.25:42)

 

ก้าวแรกที่มีความสำคัญ พระเยซูเจ้าตรัสสั่งเขาว่า “ จงตามเรามาเถิด”เลวี ก็ลุกขึ้น ละทิ้งทุกสิ่งแล้วตามพระองค์ไป (ลูกา 5:27-28)

 

อำนาจที่สูงกว่า “ ท่านมีอำนาจใด จึงทำเช่นนี้” (มาระโก11:28)

 

อำนาจที่ถ่อมตน “ โดยเหตุที่เป็นผู้อาวุโสคนหนึ่ง ข้าพเจ้าขอร้องบรรดาผู้อาวุโส” (1 เปโตร 5:1)

 

ทำไมต้องเป็นฉันเล่า? “ถ้าเจ้าทำไม่ดี บาปก็หมอบอยู่ที่ประตู” ( ปฐมกาล4:7)

 

ทำให้ความวุ่นวายเป็นระบบ “ แรกเริ่มเดิมที พระเจ้าทรงสร้างสวรรค์ และแผ่นดิน” ( ปฐมกาล1:1)

 

การน้อมรับว่าพระเจ้าสถิตกับเรา “นัตย์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้ รอดพ้น ผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับ นานาชาติ”( ลูกา.2: 30-31)

 

จงส่องแสงสว่าง “ ท่านจงวางตะเกียงไว้บนที่ตั้งตะเกียง” ( มาระโก 4:21)

 

ความเสี่ยงของเสรีภาพ “ จงเหยียดมือซิ ” (มาระโก,3:5)

 

การให้อภัยและการบำบัดรักษา “ลูกเอ๋ยบาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว” (มาระโก,2:5)

 

อยู่ในเรือลำเดียวกัน “ความรักสมบูรณ์อยู่ในตัวเรา” (1 ยอห์น.4:17)